KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci jest:

Żłobek Miejski „Leśna Polana” w Stargardzie z siedzibą pod adresem: 73 – 110 Stargard, os. Zachód A4, posiadający NIP: 854-238-67-67, REGON: 320878723, reprezentowany przez: Dyrektora.

  1. Inspektorem ochrony danych w Żłobku Miejskim „Leśna Polana” w Stargardzie jest:

– Pan Łukasz Rozesłański posiadający e-mail: sekretariat@zlobek.stargard.pl

  1. Państwa dane osobowe oraz Państwa dzieci przetwarzane będą w celach:

– wykonania zadań statutowych Administratora i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

– zapewnienia dziecku prawidłowej opieki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO,  w szczególności w związku z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2018 poz. 603, 650),

– na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci będą:

– nasi partnerzy, z którymi mamy podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, współpracujący z nami przy wykonywaniu naszych zadań statutowych i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmioty świadczące nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz inne podmioty działające na nasze zlecenie a świadczące nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych,

– podmioty, które wskażą podstawę prawną i interes prawny.

  1. Państwa dane osobowe oraz Państwa dzieci będą przechowywane przez okres wykonywania zadań statutowych Administratora i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania zadań statutowych lub obowiązków prawnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych  w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora oraz na podstawie zgody Pani/a – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
  1. Posiadają Państwo:

– prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ), jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawnymi,

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

  1. Podanie Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy ww. przepisów.

Ochrona Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci jest dla nas bardzo ważna, dlatego przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych. W razie pytań związanych z przekazanymi informacjami, zachęcamy do kontaktu. Odpowiemy na pytania i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Deklaracja dostępności serwisu Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie

Pliki do pobrania: