Opłaty

Wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku w 2024 roku:

 • 792, 00 zł – opłata stała dla rodziców nie pobierających zasiłku rodzinnego,
 • 514, 80 zł – opłata stała dla rodziców pobierających zasiłek rodzinny,
 • 396, 00 zł – opłata stała za drugie i każde następne dziecko uczęszczające do żłobka,
  dla rodziców nie pobierających zasiłku rodzinnego oraz dla Rodziców posiadających Stargardzką Kartę Dużej Rodziny.

Dzienna stawka za wyżywienie w roku żłobkowym ustalana jest comiesięcznie przez Komisję powołaną przez Dyrektora Żłobka.

Opłatę stałą oraz za wyżywienie należy wnosić do  15. dnia bieżącego miesiąca przelewem na rachunek bankowy nr 68 1240 3901 1111 0010 3713 9600, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek. W tytule przelewu należy podać:
imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego opłata dotyczy.

Za każdy dzień opóźnienia zapłaty będą naliczone odsetki ustawowe.

Każdy rodzic uprawniony do skorzystania z obniżonej opłaty stałej winien złożyć w sekretariacie odpowiednie dokumenty:

 • Rodzice posiadający Stargardzką Kartę Dużej Rodziny – kserokopię karty DZIECKA uczęszczającego do Żłobka;
 • Rodzice posyłający dwoje lub więcej dzieci do Żłobka – podanie
  o obniżenie opłaty stałej na drugie i każde kolejne dziecko
  ;
 • Rodzice pobierający Zasiłek Rodzinny – podanie o obniżenie opłaty stałej wraz z numerem decyzji zasiłkowej i terminem jej obowiązywania. Sama decyzja o przyznaniu zasiłku winna być przedstawiona w sekretariacie do wglądu.