Rekrutacja do Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie
na rok żłobkowy 2024/2025

08-19 kwietnia 2024  – Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Żłobka potwierdzają chęć kontynuacji opieki i edukacji żłobkowej
w następnym roku żłobkowym poprzez złożenie  „Karty kontynuacji pobytu dziecka w Żłobku Miejskim „Leśna Polana” w Stargardzie” w sekretariacie Żłobka w budynku na os. Zachód A4  w godz. od 7:00 do 15:00.

20 kwietnia 2024 r. (sobota) godz. 10:00-13:00 – DZIEŃ OTWARTY w budynku Żłobka na os. Zachód A4 i przy ul. Krasińskiego 5.

22 kwietnia – 06 maja 2024 r. Weryfikacja „Kart kontynuacji  pobytu dziecka w Żłobku Miejskim „Leśna Polana” w Stargardzie”   przez Komisję Rekrutacyjną powołaną zarządzeniem przez Dyrektora. 

06-17 maja 2024 r. Przyjmowanie „Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie” w sekretariacie Żłobka w budynku na os. Zachód A4, w godz. od 7:00 do 15:00.

20-30 maja 2024 r.Weryfikacja „Kart zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie” przez Komisję Rekrutacyjną powołaną zarządzeniem przez Dyrektora. 

05-12 czerwca 2024 r. Sprawdzenie przez rodzica, na liście wywieszonej w gablocie w korytarzyku głównego wejścia do Żłobka na os. Zachód A4, czy wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka na rok żłobkowy 2024/2025 został pozytywnie zakwalifikowany. Rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek potwierdzenia woli korzystania z opieki w Żłobku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia na druku w sekretariacie Żłobka. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

17-24 czerwca 2024 r. – Dostarczanie przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentów wydanych podczas składania potwierdzenia woli korzystania z opieki w Żłobku. Zawarcie umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi. Nie podpisanie Umowy we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Żłobku.

27 czerwca 2024 r. godz. 16:30 – Zebrania informacyjne w obu budynkach dla rodziców dzieci przyjętych do Żłobka na rok żłobkowy 2024/2025.

Ważne:

Wniosek: „Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie” bądź „Karta kontynuacji pobytu dziecka w żłobku” musi być kompletna i złożona w terminie. Karty należy składać z sekretariacie Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie na os. Zachód A4, zgodnie
z powyższym harmonogramem. Karty złożone po terminie będą rozpatrywanie w ewentualnej rekrutacji uzupełniającej lub trafią na listę dzieci oczekujących na miejsce w żłobku.

 


Proszę o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Zarządzenie 

Regulamin Rekrutacji Załączniki do Zarządzenia

Załączniki do Zarządzenia Regulamin rekrutacji

Do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA 2024-2025

Oświadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-dziecka-2024  

Oświadczenie o sprawowaniu pieczy zastępczej

Oświadczenie o st. niepełnosprawności