KARTA ZGŁOSZENIA 2023-2024 aktulana

REKRUTACJA

do  Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie

na rok żłobkowy 2023/2024

 

Szanowni Rodzice ! 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka można pobrać ze strony internetowej: www.zlobek.stargard.pl, w zakładce REKRUTACJA 2023/2024
 lub w sekretariacie Żłobka na os. Zachód A 4.

Ważne!

Wniosek: „Karta kontynuacji zgłoszenia” dziecka do żłobka, bądź „Karta zgłoszenia” dziecka do żłobka musi być kompletna i złożona w terminie.

Wypełnioną (wszystkie pozycje) i podpisaną czytelnie (przez rodzica/rodziców) „Kartę kontynuacji zgłoszenia dziecka do żłobka” wraz z niezbędnymi załącznikami należy wrzucić do wystawionej w holu skrzynki w siedzibie Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie, na os. Zachód A4, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Karty złożone po terminie będą rozpatrywane w ewentualnej rekrutacji uzupełniającej.

 

Harmonogram rekrutacji do na rok żłobkowy 2023/2024:

 

Od 17 do 21 kwietnia 2023 r. Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Żłobka potwierdzają chęć kontynuacji opieki i edukacji żłobkowej w następnym roku żłobkowym poprzez złożenie „Kart kontynuacji zgłoszenia” dziecka do Żłobka do wystawionej w holu skrzynki w budynku Żłobka na os. Zachód A4.
22 kwietnia 2023 r. (sobota)       
        od 1000 do 130o
 

DZIEŃ OTWARTY
Budynek na os. Zachód A4 i przy ul. Krasińskiego 5

 

Od 24 kwietnia do 05 maja 2023 r.  Weryfikacja „Kart kontynuacji zgłoszenia” dziecka do Żłobka przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną zarządzeniem przez Dyrektora. 
Od 04 do 12 maja 2023 r.  

Przyjmowanie „Kart zgłoszenia” dziecka do Żłobka do skrzynki wystawionej w holu żłobka,
na os. Zachód A 4, w godz. od 700 do 1600.

 

Od 15 do 26 maja 2023 r.  

Weryfikacja „Kart zgłoszenia” dziecka do Żłobka przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną zarządzeniem przez Dyrektora. 

 

Od 29 maja do 2 czerwca 2023 r. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJACA
Od 5 do 12 czerwca 2023 r.

 

 

Sprawdzenie przez rodzica, na liście wywieszonej w gablocie w korytarzyku głównego wejścia do Żłobka na os. Zachód A4, czy wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka na rok żłobkowy 2023/2024 został pozytywnie zakwalifikowany.
Rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek potwierdzenia woli korzystania z opieki w Żłobku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia na druku pobranym w sekretariacie Żłobka.
Brak potwierdzenia w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

 

Od 13 do 23 czerwca 2023 r.

 

 

Zawarcie umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi. Przy zawieraniu Umowy rodzic/opiekun prawny przedkłada do wglądu dokumenty określone w „Karcie kontynuacji” dziecka do żłobka, bądź w „Karcie zgłoszenia” dziecka do Żłobka. W przypadku nieokazania wymaganych dokumentów wskazanych w „Karcie zgłoszenia dziecka” do żłobka, umowa nie będzie zawarta. Nie podpisanie Umowy we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Żłobku.

28.VI.2023 r., godz. 1630
Budynek przy ul. Krasińskiego 529.VI.2023 r., godz. 1630
Budynek na os. Zachód A 4
Zebrania informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do Żłobka na rok żłobkowy 2023/2024.