Żłobek Miejski „Leśna Polana” w Stargardzie

poszukuje do pracy

Opiekunki Dziecięce

TYP UMOWU: umowa o pracę na czas zastępstwa

WYMIAR ETATU: pełen etat

Wymagania wobec kandydata:

 • posiada wykształcenie średnie lub wyższe: opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pielęgniarstwo/położnictwo lub
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu dotyczącym opieki nad dzieckiem do lat 3;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
 • jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 • posiada aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;
 • znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka;
 • zdolności manualne;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • sumienność i zaangażowanie;
 • odporność na stres;
 • cierpliwość;
 • komunikatywność. 

CV wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Żłobek Miejski „Leśna Polana” w Stargardzie należy przesłać na adres e-mailowy: sekretariat@zlobek.stargard.pl

Klauzula informacyjna w związku z ogłoszonym procesem rekrutacji.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski „Leśna Polana” w Stargardzie z siedzibą w Stargardzie, os. Zachód A4, adres e-mail: sekretariat@zlobek.stargard.pl, numer telefonu 91 573 50 10, numer NIP: 8542386767, REGON: 320878723.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Żłobku Miejskim „Leśna Polana”, do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych, to iod@iodpw.pl.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 4. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 8. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 9. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 10. Administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:
 • podmioty współpracujące w zakresie obsługi prawnej i doradczej,
 • podmioty współpracujące w zakresie usług pocztowych i kurierskich.
 1. Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 3. W przypadku naboru na stanowisko urzędnicze na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, dane osobowe będą przetwarzane w związku z procesem rekrutacyjnym, przez okres 3 miesięcy.
 4. Na podstawie art. 183b 1 pkt 1, art. 183d oraz art. 291 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w związku z zasadą równego traktowania w zatrudnieniu, przez okres 3 lat.
 5. Nie będzie podlegać Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.