Głównej zawartości

Komunikat alertu

ZARZĄDZENIE Nr 57/2020
Dyrektora Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie
z dnia 24 grudnia 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania opieki nad dziećmi  w Żłobku Miejskim „Leśna Polana” w Stargardzie ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną stwarzającą zagrożenie dla ich zdrowia

 

Na podstawie § 2b rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 (Dz.U. poz. 652, 747, 779 i 1494) po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Stargard oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie zarządzam, co następuje:

 

§1.

Wprowadza się czasowe ograniczenie funkcjonowania Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie, w dniu 28.12.2020 r. w grupie Motylki i Biedronki, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną stwarzającą zagrożenie dla zdrowia dzieci.

 

§2.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie BIP Żłobka oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.